Opinion
13.10.2021

Co je inovační partnerství?

Podstatou inovačního partnerství je vznik dlouhodobého vztahu mezi  zadavatelem a vybraným dodavatelem, případně více vybranými dodavateli,  jehož účelem je vývoj a následná koupě výsledných inovativních dodávek,  služeb nebo stavebních prací.

Od inovačního partnerství je pak nutné odlišit řízení o inovačním  partnerství, jako jeden z typů zadávacích řízení, na základě kterého  zadavatel vybírá dodavatele určitých dodávek, služeb nebo stavebních prací, a  to za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek

Inovačním partnerstvím je tedy takový právní vztah, který vznikne mezi  zadavatelem a jedním či více dodavateli na základě řízení o inovačním  partnerství.

Podmínkou pro výběr dodavatele na základě řízení o inovačním partnerství  je skutečnost, že v době zahájení řízení o inovačním  partnerství nelze potřeby zadavatele uspokojit prostřednictvím řešení, která  jsou na trhu již dostupná.

Již z této podmínky je zřejmé, že pokud zadavatel zahájí řízení o  inovačním partnerství, bude po vybraném dodavateli požadovat, aby  v rámci inovačním partnerství vyvinul či podstatným způsobem  zdokonalil určité řešení, které povede k uspokojení definovaných potřeb  zadavatele.

V řízení o inovačním partnerství tak zadavatel nevybírá  dodavatele, který by mu poskytl již existující produkty či běžně dostupné  služby, ale vybírá partnera, jenž vyvine a následně bude schopen zadavateli  dodat nový, inovativní produkt, tak, aby došlo k uspokojení potřeb  zadavatele, které není možné uspokojit prostým nákupem zboží či služeb  dostupných na trhu.

Lze tedy předpokládat, že pomocí inovačního partnerství bude zadavatel  řešit především situace, kdy jsou náklady na zadavatelem požadovaný produkt  natolik vysoké, že se dodavatelům nevyplatí provádět výzkum z  vlastní iniciativy, bez předchozího zajištění odbytu výsledných inovativních  produktů, nebo situace, kdy zadavatel požaduje dodávku velmi specifického  produktu.

Následná dodávka vyvinutého produktu je pak součástí inovačního  partnerství a zadavatel tedy koupí od dodavatele výsledek jeho vývoje  již bez dalšího zadávacího řízení.

 

A.        Řízení  o inovačním partnerství a výběr dodavatele

Řízení o inovačním  partnerství za účelem výběru dodavatele či dodavatelů, kteří se stanou  partnery zadavatele v rámci inovačního partnerství, zadavatel zahajuje odesláním oznámení o  zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a  Úředním věstníku EU. Na základě uveřejnění těchto formulářů se pak  potenciální dodavatelé mohou dozvědět o zahájení příslušného řízení.  Zadavatel tedy oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku neomezenému okruhu  osob.

Po uveřejnění uvedených formulářů dále zadavatel uveřejní na profilu  zadavatele zadávací podmínky, které obsahují veškeré nezbytné informace o  tom, co je předmětem veřejné zakázky, jaké podmínky musí dodavatelé splnit,  aby se mohli účastnit zadávacího řízení, stejně jako to, jakým způsobem a  formou se mohou účastnit zadávacího řízení. Adresa profilu zadavatele  hlavního města Prahy je https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha.

Zájemci o účast v řízení o inovačním partnerství pak musí ve  stanovené lhůtě a v předepsané formě podat zadavateli žádost o účast.  Požadavky na obsah i formu žádosti o účast obsahují zadávací podmínky  uveřejněné na profilu zadavatele. Obvykle však zadavatel v této fázi  zadávacího řízení vyžaduje prokázání způsobilosti plnit veřejnou zakázku a  stát se tedy partnerem zadavatele v inovačním partnerství.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, včetně podávání žádostí o  účast, předběžných nabídek a nabídek, zpravidla probíhá výlučně  prostřednictvím elektronického nástroje, který dodavatelé naleznou  k jednotlivým veřejným zakázkám hlavního města Prahy na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha.  

Za účelem využití  elektronického nástroje je však nutné být řádně registrován a splnit další  podmínky poskytovatele elektronického nástroje. Samotná registrace si pak  může vyžádat určitý čas, a proto se doporučuje, aby dodavatelé nenechávali  registraci až na poslední chvíli před uplynutím stanovené lhůty.

V návaznosti na  posouzení podaných žádostí o účast dále zadavatel vyzve k podání  předběžných nabídek ty účastníky řízení, kteří podali žádost o účast a  splnili podmínky účasti dle zadávacích podmínek. Zadavatel může, ale nemusí,  účastníky řízení vyzvat k doplnění či objasnění údajů obsažených  v jejich žádostech o účast. V případě, že účastník nesplní podmínky  účasti v zadávacím řízení, bude zadavatelem z další účasti  v zadávacím řízení vyloučen.

Zadavatel si pak může  v zadávacích podmínkách vyhradit, že pokud by obdržel více než tři  žádosti o účast, vybere v této fázi řízení o inovačním partnerství  podle předem stanoveného klíče pouze určitý počet účastníků, se kterými bude  dále v řízení pokračovat a které vyzve k podání předběžných  nabídek.

Předběžné nabídky musí  účastníci řízení, kteří k jejich podání byli vyzváni, předložit  zadavateli ve stanovené lhůtě, přičemž požadavky na obsah i formu předběžných  nabídek obsahují zadávací podmínky uveřejněné na profilu zadavatele, případně  výzva k podání předběžných nabídek. Předběžné nabídky obsahují zpravidla  údaje, které jsou předmětem hodnocení v rámci hodnotících kritérií, na  základě kterých bude zadavatel vybírat dodavatele.

O předběžných nabídkách  zadavatel s účastníky zadávacího řízení následně jedná, a to s cílem  zlepšit nabídky ve prospěch zadavatele. Jednání zpravidla předchází výzva  k účasti na jednání, přičemž o jednání je pořizován záznam.

I v této fázi  zadávacího řízení může zadavatel přistoupit ke snížení celkového počtu  účastníků řízení podle předem stanoveného klíče, to však pouze pokud si to  předem vyhradil v zadávacích podmínkách.

Po ukončení jednání  s účastníky řízení zadavatel vyzve účastníky řízení k předložení  finálních nabídek na plnění veřejné zakázky, které budou předmětem hodnocení  ze strany zadavatele. Požadavky na obsah i formu nabídek obsahují  zadávací podmínky uveřejněné na profilu zadavatele.

V návaznosti na  hodnocení předložených nabídek dle předem stanovených hodnotících kritérií  pak zadavatel vybere dodavatele, se kterým uzavře smlouvu o inovačním  partnerství.

Před uzavřením smlouvy  je však nezbytné, aby vybraný dodavatel předložil zadavateli originály  dokumentů, jejichž prostřednictvím prokazoval svoji kvalifikaci, a případně  další doklady uvedené ve výzvě zadavatele, a to zpravidla  v elektronické podobě. Může být tedy vyžadováno, aby vybraný dodavatel  zajistil konverzi příslušných dokumentů z listinné podoby do elektronické.  S tímto je také vhodné počítat již při přípravě žádosti o účast či  nabídky, neboť nepředložení požadovaných dokumentů může být považováno za  neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o inovačním partnerství.

Specifikem řízení o inovačním  partnerství je pak možnost zadavatele v průběhu jednání změnit nebo doplnit  zadávací podmínky, zejména technické podmínky, vyjma minimálních technických  podmínek, které je zadavatel povinen vymezit v zadávací dokumentaci. O  takové změně nebo doplnění zadávacích podmínek musí zadavatel účastníky  zadávacího řízení písemně informovat a poskytnout jim přiměřenou dobu pro  úpravu předběžných nabídek.

 

B.        Inovační  partnerství po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Po uzavření smlouvy a  jejím uveřejnění dle zákona o registru smluv je vybraný dodavatel, případně  více vybraných dodavatelů, povinen zahájit plnění v souladu  s uzavřenou smlouvou, tedy zahájit vývoj požadovaného produktu.

Zadavatel ve smlouvě vymezí jednotlivé fáze inovačního partnerství, které  sledují posloupnost kroků v procesu výzkumu a vývoje a následného  poskytnutí těchto inovativních dodávek, služeb nebo inovativních stavebních  prací.

Zadavatel dále ve smlouvě stanoví určité postupné cíle v procesu  výzkumu, které jsou navázány na jednotlivé fáze inovačního partnerství.  V případě, kdy dodavatel dosáhne určité zadavatelem vymezené fáze a  splní stanovený cíl, poskytne mu zadavatel ve smlouvě uvedenou část odměny.

Po ukončení každé jednotlivé fáze inovačního partnerství je zadavatel  oprávněn na základě dosažených výsledků inovační partnerství ukončit. Taková  situace nastane zejména v případě, že vývoj požadovaného produktu  nepovede dle názoru zadavatele ke stanovenému cíli.

Zadavatel je taktéž oprávněn i v rámci již zavedeného inovačního partnerství  snížit počet partnerů, pokud bylo inovační partnerství uzavřeno s více  partnery. Zadavatel však musí v takovém případě stanovit konkrétní  podmínky, na základě kterých může dojít ke snížení počtu partnerů.

V případě, že bude vývoj požadovaného produktu v rámci  inovačního partnerství úspěšný, koupí zadavatel od vybraného dodavatele  výsledný produkt, za což vybranému dodavateli náleží sjednaná cena.